Free songs
SanctaMissa.pl

Antykościół Vaticanum II

Antypapieże Antykościoła Vaticanum II


Ci antypapieże są masowymi mordercami dusz i puścili z dymem gmach katolicyzmu, zostawiając nam tylko popioły i kilka ruder, w których można się schronić.

Duchowa ruina i nędza, jakie antypapieże antykościoła Vaticanum II sprowadzili na ludzkość daleko przewyższają wagę zbrodni Stalina i Hitlera – masowych morderców ciał, ponieważ:

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. (Mt 10, 28)


Ponieważ Katolicki Kościół, który Chrystus ustanowił i którego jest On zawsze wiernym Oblubieńcem, nie mógłby nigdy, dzięki stałej opiece Jego Świętego Ducha, stać się szerzycielem błędu, to wraz ze swoimi Doktorami i znamienitymi teologami wnioskuje, że ci, którzy te błędy ogłosili, nie posiadają autorytetu władzy Chrystusa:

Albowiem nie każdy grzech, choćby i ciężką był zbrodnią, jest już tej miary, aby z samej natury swojej wyłączył człowieka z Ciała Kościoła, jak to robi schizma, herezja lub apostazja. (…) Do członków Kościoła w rzeczywistości zaliczać trzeba tych tylko ludzi, którzy sakrament odrodzenia na Chrzcie św. przyjęli i wyznają prawdziwą wiarę. – Papież Pius XII, Mystici Corporis Christi.

Święty Robert Bellarmin, „De Romano Pontifice”, II, 30:

Papież, który jest jawnym heretykiem automatycznie (per se) przestaje być papieżem i głową Kościoła, tak jak przestaje automatycznie być chrześcijaninem i członkiem Kościoła. Dlatego może zostać osądzony i ukarany przez Kościół. Jest to nauka wszystkich starożytnych Ojców Kościoła którzy nauczają, że jawni heretycy natychmiast tracą wszelką jurysdykcję.

Święty Robert Bellarmin:

Ta zasada jest najpewniejsza. Innowierca nie może w żadnym przypadku być papieżem, jak przyznaje sam Kajetan (ib. c. 26). Powodem tego jest to, że nie może on być głową tego, czego nie jest członkiem. Teraz on, który jest innowiercą, nie jest członkiem Kościoła, a jawny heretyk nie jest chrześcijaninem, jak jasno naucza Święty Cyprian (lib. 4, epist. 2), Święty Atanazy (Scr. 2 cont. Arian.), Święty Augustyn (lib. De great. Christ. Cap. 20), Święty Hieronim (contra Lucifer) i inni. Dlatego jawny heretyk nie może być papieżem.

Święty Franciszek Salezy (XVII wiek), Doktor Kościoła:

Teraz, gdy papież jawnie jest heretykiem, traci ipso facto swą godność i wypada poza Kościół …

Dlatego właśnie aktualny wakat Stolicy Apostolskiej jest wnioskiem, który logicznie i bezpośrednio wypływa z Katolickiej Wiary.


Antykościół Vaticanum II:

• Zniszczył wiarę katolicką u setek milionów dusz doktryną fałszywego ekumenizmu, która jest zabójcą dogmatu.

• Uczynił absolutnie nieszczęśliwym życie tych niewielu katolików, którzy mu się przeciwstawili, jako że pozbawił ich tego, co jest najważniejsze w życiu, czyli stałej obecności niezmiennego katolickiego Kościoła.


Antykościół Vaticanum II podszył się pod Kościół Katolicki i jako Antykościół Antychrysta jest ogólnoświatowym głosicielem błędu, głosząc pseudochrześcijaństwo całkowicie oderwane od Chrystusowego Krzyża.

Oto klika głównych założeń tej przeklętej religii:

• Chrystus traktowany jest jako „Wyzwoliciel”, który uwalnia ludzkość nie tyle od grzechu, co od cierpienia, upokorzenia, uciemiężenia
• Święta Ewangelia jest mylona z „Kartą Praw Człowieka” i podporządkowana „sprawiedliwości społecznej”
• Prawo Boże jest lekceważone na rzecz wyniesienia „Praw” i upodobań człowieka
• Ewangelizacja jest sprowadzona jedynie do „dialogu”, który nie ma służyć nawracaniu, a dodatkowo ma bazować głównie na „środkach ludzkich”
• Prymat tego, co nadprzyrodzone, został zastąpiony prymatem tego, co przyrodzone i doczesne oraz prymatem człowieka
• Prymat Bożego Prawa został zastąpiony prymatem sumienia
• Prymat Królestwa Bożego i wiekuistego życia został zastąpiony prymatem świata, historii i mrzonkami o raju na ziemi


Ci członkowie antykościoła Vaticanum II, którzy zachowali w sercu szczątki katolickiej wiary, obecnie lamentują w duchowej agonii w miarę jak sprzeczność między Vaticanum II, a ich wewnętrzną wiarą katolicką narasta w ich duszach. Ta wewnętrzna agonia i niedola była i wciąż jest widoczna zwłaszcza w hierarchii Antykościoła, która codziennie zmaga się z tą sprzecznością, ponieważ na co dzień żyje w piekle nielogiczności, daremnie usiłując połączyć w swoich umysłach Vaticanum II i Katolicką Wiarę.

Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców

Kościół Katolicki wciąż istnieje i można go znaleźć jedynie w tych ochrzczonych katolikach, którzy zachowali nadprzyrodzone i niezachwiane przywiązanie do wszystkich katolickich dogmatów i nauk moralnych, jednocześnie odrzucając heretycki antykościół Vaticanum II.


Mogą zająć nasze kościoły ale pozostają poza prawdziwą Wiarą. Dzisiaj jesteśmy poza miejscami naszej wiary ale Wiara mieszka w nas. Rozważmy: co jest ważniejsze, miejsce czy wiara? Wiara oczywiście! Kto straci a kto zyska w tej walce? Ten, kto posiada budynek czy ten kto posiada Wiarę? Nawet jeśli Katolicy, którzy pozostali wierni tradycji są ograniczeni do garstki osób, są to ci, którzy są prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa – św. Atanazy WielkiMasoński plan zniszczenia Kościoła Katolickiego

Poznaj masoński plan zniszczenia Kościoła Katolickiego

Konspirowanie przeciwko Stolicy Piotrowej nie może być nigdy łączone z innymi celami. (…) Konspirujemy wyłącznie przeciwko Rzymowi!

Zepsucie na wielką skalę – oto cośmy przedsięwzięli. Zepsucie ludu przez kler, a kleru przez nas. Zepsucie, które ostatecznie pozwoli nam pogrzebać Kościół!


Ojciec Pio o szatanie i fałszywym kościele

Ojciec Pio o szatanie i fałszywym kościele

Amorth mówił, że Ojciec Pio był „rzeczywiście dręczony” i cierpiał przez jedną kwestię, a mianowicie wielką apostazję.

Szatan został wprowadzony na łono Kościoła (w struktury fizyczne) i wkrótce przez krótki czas będzie rządził fałszywym kościołem.


Powody, dla których katolik nie powinien uczęszczać na Nowotwór mszy

Nowotwór mszy został sfabrykowany w 1969 roku.

W oczywisty sposób jest posiłkiem (stół).

Skoncentrowany na człowieku (nieokreślona struktura zachęcająca do nadużyć). Na poły protestancki (brak czterech głównych przymiotów). Sklecony dla uzyskania aprobaty sześciu protestantów. Jałowy (puste seminaria i kościoły, olbrzymie błędy).


Heretyk Pierre Teilhard de Chardin

Sobór Watykański II był prawdziwą rewolucją – buntem przeciwko Kościołowi Katolickiemu i Katolickiej Wierze. Kim byli jego pomysłodawcy? Przyjrzyjmy się jednemu z głównych architektów Vaticanum II, arcyheretykowi, który nazywał się Pierre Teilhard de Chardin.

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) był francuskim „jezuitą”, który głosił naukę będącą połączeniem darwinowskiej ewolucji i rewolucyjnej „katolickiej” teologii. W wyznawanej przez modernistów teologii ewolucyjnej, pojęcie niezmiennego Depozytu Wiary jest odrzucane, ponieważ nic nie jest wolne od substancjalnej zmiany.


Watykan zatwierdza Heretyka Martina Lutra

Watykan zatwierdza Heretyka Martina Lutra

23 listopada 2017 roku, Watykan zatwierdził wspomnienie 500-ej rocznicy protestanckiej „Reformacji”.

Fakt, że Watykan celebruje „Reformację” nazywając ją „oczyszczeniem pamięci”, zamiast ją potępiać, dowodzi, że Watykan jest obecnie okupowany przez heretycki antykościół, który znajduje się pod kontrolą szatana.


Masońskie obrazy

Masońskie obrazki pseudokatolickie

Coraz bardziej rozpowszechnione są na świecie masońskie obrazki pseudokatolickie drukowane „na potęgę” przez sektę Vaticanum II. Niedopuszczalne jest by Katolicy uznawali albo co gorsza rozpowszechniali takie lub podobne obrazki.
Sancta Missa Youtube - Veritas