Free songs
SanctaMissa.pl

Mądre cytaty

Mądre cytaty z dzieł Świętych, Papieży i Doktorów Kościoła KatolickiegoŚwięty Grzegorz Wielki


W dniu śmierci swojego ojca, w 575 roku wycofał się z funkcji publicznych i wstąpił do klasztoru Świętego Benedykta.

Rodzinną willę znajdującą się w centrum miasta i majątek, który odziedziczył, przeznaczył na fundację nowych klasztorów oraz na cele charytatywne. Ufundował sześć klasztorów na Sycylii i jeden w Rzymie.

Po śmierci Pelagiusza II (7 lutego 590 roku) wybrano Grzegorza na papieża przez aklamację.

Będąc pod wpływem reguły zakonnej Benedykta z Nursji (Grzegorz był pierwszym papieżem zakonnikiem), w której obowiązywało bezwzględne posłuszeństwo, miał wyobrażenie o Kościele jako instytucji scentralizowanej i hierarchicznej. Przywrócenie ładu organizacyjnego było więc jednym z podstawowych celów Grzegorza.

We wnętrzu Kościoła przywrócił karność wśród duchowieństwa i odbudował struktury organizacyjne.

Był przeciwnikiem nepotyzmu i symonii, a także zwolennikiem celibatu, który w ówczesnych czasach nie był obligatoryjny. Stał na straży niezależności Kościoła od władz świeckich.

Do pracy misyjnej przeznaczył przede wszystkim benedyktynów. Zaangażował się w utrwalanie struktur zakonnych na terenach misyjnych, co przyniosło spodziewany długofalowy efekt.

Uporządkował i usystematyzował śpiew liturgiczny, znany później jako chorał gregoriański.

Skodyfikował również ostatecznie Kanon rzymski i wprowadził między innymi do liturgii mszy odmawianie modlitwy Ojcze nasz zaraz po kanonie eucharystycznym.

W roku 600 wprowadził łacinę jako jedyny język liturgii Kościoła katolickiego.

Podejmował wiele działań zarówno długofalowych, jak i dla pojedynczych przypadków, mające na celu ulżenie losowi ubogich i potrzebujących.

W 1904 roku papież Pius X wydał ku jego czci encyklikę „Iucunda sane”.

Święty Grzegorz Wielki - Mądre cytaty

Święty Bernard z Clairvaux


Święty Bernard był mistrzem życia mistycznego.

Mając 22 lata wstąpił do surowego opactwa cystersów w Citeaux, pociągając za sobą trzydziestu towarzyszy.

Stał się słynny dzięki cudom, talentowi oratorskiemu, wiedzy filozoficznej, silnej osobowości i duchowości.

Wywarł duży wpływ na życie Kościoła swej epoki jako doradca książąt, biskupów i papieży.

Był zwolennikiem uprawiania teologii kontemplatywnej w klasztorach, w harmonii z żywą wiarą, nie zaś czysto racjonalnej, skupionej na dedukcjach logicznych, do której skłonność mieli teologowie w szkołach katedralnych.

W czasie walki o tron papieski między papieżem Innocentym II a antypapieżem Anakletem II jego rozstrzygnięcie wsparte przez Norberta z Xanten przechyliło szalę na rzecz prawdziwego papieża.

Czczony jest jako patron cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina, a także pszczelarzy. Wzywany jest jako opiekun podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci.

Został kanonizowany przez papieża Aleksandra III w 1174 roku, a Doktorem Kościoła ogłosił go papież Pius VIII w 1830 roku.

W 1953 roku ostatni katolicki papież Pius XII wydał ku jego czci encyklikę „Doctor Mellifluus”.

Święty Bernard - Mądre cytaty

Święty Jan Kasjan


Urodził się około 360 roku.

W wieku 20 lat udał się do Palestyny, gdzie wstąpił do klasztoru w Betlejem.

5 lat później udał się do Egiptu, w podróż po skupiskach anachoretów.

Przebywał m.in. w Nitrii i Sketis. Pobierał tu nauki m.in. od Ewagriusza Pontyjskiego, który miał duży wpływ na kształtowanie jego późniejszych poglądów.

Pod wpływem Ojców Pustyni nabrał przekonania, że anachoretyzm jest najwyższą formą życia chrześcijańskiego, ale droga do niego często prowadzi poprzez życie wspólnotowe jako etap pośredni.

W roku 399 opuścił Egipt i udał się do Konstantynopola, gdzie ok. roku 400 został wyświęcony na diakona przez Świętego Jana Chryzostoma.

Około roku 410 lub 415 Jan Kasjan przybył do ówczesnej południowej Galii (Gallia Narbonensis) i osiadł w Marsylii, gdzie założył dwa klasztory, męski i żeński, nazywane opactwem Świętego Wiktora. Była to jedna z pierwszych wspólnot monastycznych na Zachodzie. Kilka lat później pomógł w założeniu klasztoru w Apt, na prośbę tamtejszego biskupa. Na potrzeby wspólnoty w Apt tworzył Ustawy życia mnichów oraz leczenie ośmiu głównych grzechów – traktat zawierający m.in. instrukcje na temat prowadzenia życia klasztornego oraz zalet ascezy i sposobów zwalczania zagrożeń czyhających na mnichów.

Jako pierwszy ułożył naukę ascetyczną w jedną usystematyzowaną całość, w ten sposób przyczyniając się do kształtowania wczesnego monastycyzmu zachodniego.

Drugie znaczące dzieło Jana Kasjana to Konferencje z Ojcami – tutaj najwierniej uwiecznił etos anachoretów i nauki opatów wspólnot pustynnych oraz wypowiedział się na temat roli łaski w zbawieniu człowieka.

Jego nauki stały się podstawą medytacji w klasztorach średniowiecznych. Czerpał z nich zarówno Święty Benedykt z Nursji, jak i Święty Ignacy Loyola.

Święty Jan Kasjan - Mądre cytaty