Free songs
SanctaMissa.pl

Nowotwór mszy

Nowotwór mszy

Nowotwór mszy

sfabrykowany w 1969 roku (stanowiący eksperyment)

w oczywisty sposób jest posiłkiem (stół)

skoncentrowany na człowieku (nieokreślona struktura zachęcająca do nadużyć)

na poły protestancki (brak czterech głównych przymiotów)

sklecony (dla uzyskania aprobaty sześciu protestantów)

jałowy (puste seminaria i kościoły, olbrzymie błędy)

Msza Święta Katolicka

Msza Święta Katolicka

2000 lat czcigodnej tradycji (wypróbowana i prawdziwa)

w oczywisty sposób jest Ofiarą (ołtarz i kapłan)

skierowana ku Bogu (określona struktura pomagająca oddawać cześć)

całkowicie katolicka (Jedna, Święta, Powszechna, Apostolska)

skodyfikowana na Soborze Trydenckim (przez Świętego papieża Piusa V)

owocna (mrowie świętych, męczenników i powołań)


Powody, dla których katolik nie powinien uczęszczać na Nowotwór mszy:


• Ponieważ Nowotwór mszy nie jest wyraźnym wyznaniem Wiary Katolickiej (którym jest Msza Święta Katolicka), bo jest niejasna i protestancka. A ponieważ katolik powinien modlić się tak, jak wierzy, nie może uczestniczyć w Nowotworze mszy i nadal wierzyć po katolicku.

• Ponieważ zmiany nie były jedynie kosmetyczne, ale mamy tu do czynienia z „całkowitym odnowieniem … całkowitą zmianą … nową jakością” (msgr A. Bugnini, współautor Nowotworu mszy)

• Ponieważ Nowotwór mszy wiedzie do przekonania, że „prawda (…) może być zmieniona lub zignorowana bez popełnienia odstępstwa od depozytu doktryny, z którą święta Wiara Katolicka jest związana po wsze czasy.”

• Ponieważ Nowotwór mszy reprezentuje „uderzające odejście od katolickiej teologii Mszy Świętej, sformułowanej na XXI sesji Soboru Trydenckiego”, który, ustanawiając niezmienne „kanony”, ustanowił „barierę nie do pokonania dla jakichkolwiek herezji przeciwko integralności Misterium”.

• Ponieważ różnica pomiędzy Nowotworem mszy a Mszą Świętą Katolicką nie polega jedynie na zwykłych szczegółach albo na zmianie ceremonii, ale „wszystko to, co ma wieczną wartość, zajmuje w Nowotworze mszy poślednie miejsce, o ile w ogóle się w nim znajduje”.

• Ponieważ „reformy w sposób wystarczający wykazały, że najnowsze zmiany w liturgii wiodą wyłącznie do dezorientacji wiernych, którzy jasno wykazują symptomy zaniepokojenia i utraty Wiary Katolickiej”.

• Ponieważ w obecnych czasach pełnych zamieszania prowadzą nas słowa naszego Pana: „Po owocach poznacie ich”. Owoce Nowotworu mszy są tragiczne.

• Ponieważ „pośród wysoko postawionych osób w hierarchii sekty watykańskiej praktycznym rezultatem Nowotworu mszy jest brak katolickiej świadomości.”

• Ponieważ „duszpasterskie powody”, przytaczane na poparcie tak poważnego rozbratu z Wiarą Katolicką (…) nie są w żadnym wypadku wystarczające.

• Ponieważ Nowotwór mszy nie wyraża wiary w Rzeczywistą Obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa w Hostii.

• Ponieważ Nowotwór mszy myli Rzeczywistą Obecność Chrystusa w Eucharystii z jego Mistyczną Obecnością wśród ludu, zbliżając się tym samym do doktryny protestanckiej.

• Ponieważ Nowotwór mszy zaciera to, co powinno być wyraźną różnicą pomiędzy Hierarchicznym Kapłaństwem a powszechnym kapłaństwem wiernych (jak czynią to protestanci).

• Ponieważ Nowotwór mszy faworyzuje heretycką teorię głoszącą, że to wiara ludzi, a nie słowa kapłana powodują obecność Chrystusa w Eucharystii.

• Ponieważ wstawienie luterańskiej „modlitwy wiernych” do Nowotworu mszy naśladuje i promuje protestancki błąd, jakoby wszyscy ludzie byli kapłanami.

• Ponieważ w Nowotworze mszy nie ma osobnego „Confiteor” kapłana, a odmawia on tę modlitwę razem z wiernymi, tym samym aprobując postawę Lutra, który odrzucił naukę katolicką, głoszącą, że kapłan jest sędzią, świadkiem i pośrednikiem między wiernymi a Bogiem.

• Ponieważ Nowotwór mszy sugeruje, że wierni koncelebrują z kapłanem, co jest sprzeczne z katolicką teologią.

• Ponieważ sześciu pastorów protestanckich współpracowało w przygotowaniu Nowotworu mszy: George, Jasper, Shepherd, Kunneth, Smith i Thurian.

• Ponieważ podobnie jak Luter usunął „Offertorium”, gdyż w jasny sposób wyrażało ofiarniczy, przebłagalny charakter Mszy Świętej, tak i twórcy Nowotworu mszy usunęli te modlitwy, redukując je do krótkiego „przygotowania darów”.

• Ponieważ w Nowotworze mszy usunięto wystarczająco wiele teologii katolickiej, aby protestanci, zachowując nadal niechęć do Kościoła Katolickiego, mogli swobodnie używać jej tekstu. Pastor protestancki Max Thurian (konsultant reformy liturgicznej) powiedział, że owocem Nowotworu mszy: „być może stanie się fakt, że wspólnoty niekatolickie będą mogły celebrować Wieczerzę Pańską, używając tych samych modlitw, co Kościół Katolicki.” („La Croix” 30 kwietnia 1969 roku)

• Ponieważ narracyjna forma Konsekracji w Nowotworze mszy daje do zrozumienia, że jest ona tylko wspomnieniem (co jest tezą protestancką), a nie prawdziwą Ofiarą.

• Ponieważ poprzez poważne pominięcia (w tekstach modlitw) Nowotwór mszy prowadzi do przekonania, że jest on tylko posiłkiem (co jest tezą protestancką), a nie ofiarą dla odpuszczenia grzechów (jak mówi katolicka doktryna).

• Ponieważ zmiany takie, jak stół w miejsce ołtarza, zwrócenie się do kapłana twarzą w stronę wiernych zamiast w stronę tabernakulum, komunia na stojąco lub nawet przyjmowana na rękę, podkreślają doktrynę protestancką, która głosi, że msza jest tylko posiłkiem, kapłan tylko przewodniczącym zgromadzenia, zaś eucharystia nie jest Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale jedynie kawałkiem chleba.

• Ponieważ sami protestanci stwierdzili, że: „nowe katolickie modlitwy eucharystyczne porzuciły fałszywą (?!) perspektywę ofiary oddawanej Bogu.” („La Croix” 10 grudnia 1969 roku)

• Ponieważ jesteśmy postawieni przed wyborem: albo dajemy się protestantyzować uczestnicząc w Nowotworze mszy, albo zachowamy naszą Wiarę Katolicką poprzez wierne przylgnięcie do Katolickiej Mszy Świętej Wszechczasów.

• Ponieważ Nowotwór mszy przygotowano zgodnie z protestancką definicją mszy: „Wieczerza Pańska albo msza jest świętą synaksą lub zgromadzeniem ludu bożego, który gromadzi się wspólnie pod przewodnictwem kapłana, aby celebrować wspomnienie Pana.” (Par. 7, Institutio Generalis 6 kwietnia 1969 roku)

• Ponieważ, na skutek niejasności, Nowotwór mszy wydaje się zadowalać zarówno ludzi, którzy zwą się katolikami, jak i protestantów: jest zatem „dwujęzyczny” i obraża Boga, który brzydzi się wszelką hipokryzją: „Obmówca i dwujęzyczny jest przeklęty, bo zamiesza wielu w pokoju żyjących.” (Syr 28,15)

• Ponieważ piękne, dobrze znane hymny katolickie, które inspirowały wiernych przez cały stulecia, zostały zapomniane i zastąpione nowymi, o silnie protestanckim zabarwieniu, co sprawia, że nie uczestniczy się w nabożeństwie katolickim.

• Ponieważ Nowotwór mszy zawiera dwuznaczności, w subtelny sposób prowadzące do herezji, co jest bardziej niebezpieczne, niż gdyby zawierała jawne herezje, gdyż takie „półherezje” w połowie przypominają Katolicką Prawdę.

• Ponieważ Chrystus Pan ma tylko jedną Oblubienicę, Kościół Katolicki, a jego liturgia nie może równocześnie służyć wyznaniom, które są jej nieprzyjaciółmi.

• Ponieważ Nowotwór mszy naśladuje heretycką „mszę anglikańską” Cranmera, a metody użyte do jego wprowadzenia były identyczne z metodami, jakich użyli heretycy angielscy.

• Ponieważ Kościół Katolicki kanonizował licznych męczenników z Anglii, zabitych, ponieważ odmówili uczestnictwa we mszy takiej, jak Nowotwór mszy.

• Ponieważ protestanci, którzy nawrócili się na katolicyzm byli zbulwersowani widząc, że Nowotwór mszy jest tym samym nabożeństwem, w którym uczestniczyli jako protestanci. Jeden z nich, Julien Green, zapytał: „Pocośmy się nawracali?”

• Ponieważ statystyki pokazują wielki spadek liczby nawróceń na katolicyzm po wprowadzeniu Nowotworu Mszy i zamętu. Średnie liczby nawróceń spadły aż o 90%, a liczba wiernych tracących Katolicką Wiarę mocno przewyższa liczbę nawróconych.

• Ponieważ Msza Święta Katolicka uformowała wielu prawdziwych Świętych.

• Ponieważ Nowotwór mszy, pomimo pozorów, wprowadza nową wiarę, nie zaś Wiarę Katolicką. Wprowadza modernizm i naśladuje taktykę modernizmu, używając niejasnej terminologii w celu wdrożenia i propagowania błędów.

• Ponieważ wprowadzając opcjonalne warianty, Nowotwór Mszy nie posiada jedności liturgii, skoro każdy celebrans może zmieniać go tak, jak mu na to przyjdzie ochota i pozwoli fantazja. Nieuniknionym rezultatem jest nieporządek, któremu towarzyszy brak szacunku i lekceważenie.

• Ponieważ wielu dobrych teologów katolickich, kanonistów i kapłanów nie akceptuje Nowotworu mszy i stwierdza, że nie może jej celebrować z czystym sumieniem.

• Ponieważ Nowotwór mszy usunął takie elementy, jak: przyklęknięcia (pozostały tylko trzy), puryfikację palców kapłana w kielichu, ochronę przed stykaniem się palców kapłana z rzeczami nieświętymi po Konsekracji, poświęcony kamień ołtarzowy i relikwie, trzy obrusy ołtarzowe (zredukowane do jednego). A „wszystkie te zmiany służą wyłącznie podkreśleniu, w jaki oburzający sposób nie wprost odrzucono wiarę w dogmat Rzeczywistej Obecności Pana.”

• Ponieważ Katolicka Msza Święta, wzbogacana i rozwijana przez wieki świątobliwej Tradycji, została skodyfikowana (nie wymyślona) przez papieża, który był Świętym – Piusa V, natomiast Nowotwór mszy został sztucznie wykreowany przez sześciu pastorów protestanckich i masona 33 stopnia „abp.” Bugniniego, który znany był ze swoich związków z wolnomularstwem.

• Ponieważ błędy Nowotworu mszy, uwydatnione w tłumaczeniach na języki narodowe, są obecnie nawet w tekście łacińskim Nowotworu mszy.

• Ponieważ Nowotwór mszy, przez swoją dwuznaczność i permisywizm, wystawia nas na gniew Boży poprzez nieważną konsekrację.

• Ponieważ zniesienie Katolickiej Mszy Świętej przypomina o proroctwie Daniela (8,12): „I dano mu moc przeciw ustawicznej ofierze dla grzechów (popełnianych przez ludzi) (…)” oraz uwagę św. Alfonsa Liguori, że – ponieważ Msza Święta jest najlepszą i najpiękniejszą rzeczą, jaka istnieje w Kościele tu na ziemi – diabeł, używając heretyków, zawsze próbował jej nas pozbawić.

• Ponieważ tam, gdzie zachowano Katolicką Mszę Świętą, są Katolicka Wiara i gorliwość. Tam, gdzie panuje Nowotwór mszy, jest wprost przeciwnie (Raport o Mszy, diecezja Campos).

• Ponieważ Nowotworowi mszy towarzyszy nowy katechizm, nowa moralność, nowe modlitwy, nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, nowy kalendarz liturgiczny – mówiąc krótko nowy kościół, a właściwie sekta, całkowicie odmienna od Kościoła Katolickiego. „Reforma liturgiczna … nie daj się oszukać, oto gdzie zaczyna się rewolucja” (msgr Dwyer, „arcybiskup” Birmingham, rzecznik
synodu „biskupów”).

• Ponieważ wewnętrzne piękno Katolickiej Mszy Świętej pociąga ku niej dusze, natomiast Nowotwór mszy, który sam w sobie nie posiada żadnej wyższej wartości, musi wynajdować nowinki i dostarczać rozrywki, aby przyciągać wiernych.

• Ponieważ Nowotwór mszy zawiera liczne błędy, potępione przez św. Piusa V na Soborze Trydenckim (Msza w całości w języku narodowym, słowa Konsekracji wypowiadane na głos, etc. – por. potępienie jansenistycznego Synodu w Pistoi) oraz błędy potępione przez Piusa XII (np. ołtarz w kształcie stołu – zob. encyklika „Mediator Dei”).

• Ponieważ Nowotwór mszy próbuje podszyć pod Kościół Katolicki sektę o ekumenicznym wyznaniu, obejmujące wszystkie ideologie i wszystkie religie – prawdziwe i fałszywe, prawdę i błąd. Jest to cel, o którym od dawna marzyli wrogowie Kościoła Katolickiego.

• Ponieważ Nowotwór mszy, poprzez usunięcie wezwań skierowanych do wiernych i końcowego błogosławieństwa, kiedy kapłan celebruje bez ludu, ukazuje brak wiary w dogmat Obcowania Świętych.

• Ponieważ w Nowotworze mszy stół (ołtarz) i tabernakulum są rozdzielone, sugerując w ten sposób rozdział między Chrystusem obecnym w Jego kapłanie i Ofierze na ołtarzu a Rzeczywistą Obecnością Chrystusa w tabernakulum, „dwiema Obecnościami, które z powodu swej najgłębszej istoty muszą być traktowane nierozdzielnie” (Pius XII).

• Ponieważ Nowotwór mszy nie wyraża uwielbienia człowieka dla Boga, ale raczej przyziemne uwielbienie człowieka dla człowieka.

• Ponieważ papież św. Pius V udzielił wieczystego zezwolenia, ważnego „po wsze czasy”, do odprawiania Katolickiej Mszy Świętej swobodnie, legalnie, bez skrupułów, kary, wyroku lub cenzury (bulla Quo primum) !

• Ponieważ antypapież Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini aka Paweł VI, promulgując Nowotwór mszy, zadeklarował: „(ten) ryt (…) sam w sobie NIE jest zdefiniowany dogmatycznie” (19 listopada 1969 roku).

• Ponieważ „w Libera Nos zniesiono wszelkie wzmianki o Najświętszej Maryi Pannie, Apostołach i wszystkich świętych, tak, że nie prosi się o ich wstawiennictwo, nawet w niebezpieczeństwie.”

• Ponieważ „w żadnej z trzech nowych modlitw eucharystycznych nie ma najmniejszej wzmianki o cierpieniach dusz czyśćcowych, w żadnej z nich nie ma miejsca na jakieś szczególne wspomnienie, co po raz kolejny osłabia wiarę w przebłagalną i odkupieńczą naturę Najświętszej Ofiary.”

• Ponieważ, jak określił Sobór Watykański I, „Duch Święty nie został przyobiecany następcom Piotra, aby ci za jego natchnieniem tworzyli nowe doktryny, ale aby dzięki Jego asystencji mogli zachować nienaruszenie i wykładać wiernie Objawienie, czyli Depozyt Wiary przekazany przez Apostołów” (Dnz 3070).


Uczestnicząc w Nowotworze mszy, narażamy naszą wiarę na wielkie niebezpieczeństwo, a nasze dusze na skażenie i zatrucie. Musimy pamiętać, że Msza Święta jest głównym i największym źródłem łask, jakimi Bóg nas obdarza w życiu ziemskim. Jeśli tak, jak w przypadku Nowotworu mszy, msza przestaje wyrażać prawdziwą wiarę katolicką i tym samym przestaje być święta, to źródło łask jest zatrute, a nasze dusze dostają jako pokarm truciznę, która prowadzi nas w życiu ziemskim w ciemności duchowe, a potem na wieczne zatracenie.


Nowotwór mszy

Nowotwór mszy

Stop!

Msza Święta Katolicka

Msza Święta Katolicka

Tylko Ona!