Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 110

Psalm 110Psalmus 110

Confitébor tibi, Dómine, in toto corde meo: * in consílio iustórum, et congregatióne.
Magna ópera Dómini: * exquisíta in omnes voluntátes eius.
Conféssio et magnificéntia opus eius: * et iustítia eius manet in sáeculum sáeculi.
Memóriam fecit mirabílium suórum, miséricors et miserátor Dóminus: * escam dedit timéntibus se.
Memor erit in sáeculum testaménti sui: * virtútem óperum suórum annuntiábit pópulo suo:
Ut det illis hereditátem géntium: * ópera mánuum eius véritas, et iudícium.
Fidélia ómnia mandáta eius: confirmáta in sáeculum sáeculi, * facta in veritáte et aequitáte.
Redemptiónem misit pópulo suo: * mandávit in aetérnum testaméntum suum.
Sanctum, et terríbile nomen eius: * inítium sapiéntiae timor Dómini.
Intelléctus bonus ómnibus faciéntibus eum: * laudátio eius manet in sáeculum sáeculi.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 110

Będęć wyznawał, Panie, wszystkiem sercem mojem: * w radzie sprawiedliwych i w zgromadzeniu.
Wielkie sprawy Pańskie: * doświadczone we wszystkiem upodobaniu jego.
Wyznanie i wielmożność dzieło jego: * a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków.
Uczynił pamiątkę dziwów swoich miłosierny a litościwy Pan: * dał pokarm tym, którzy się go boją.
Pamiętać będzie wiecznie na Testament swój: * moc uczynków swoich oznajmi ludowi swemu.
Aby im dał dziedzictwo poganów: * uczynki rąk jego prawda i sąd.
Pewne są wszystkie przykazania jego: utwierdzone na wieki wieczne, * uczynione w prawdzie i w prawości.
Posłał odkupienie ludowi swemu: * postanowił na wieki Testament swój.
Święte i straszne imię jego: * początek mądrości bojaźń Pańska.
Wyrozumienie dobre wszystkim, którzy je czynią: * chwała jego trwa na wieki wieków.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 110 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms