Free songs
SanctaMissa.pl

Herezje Antypapieża Jana Pawła II w pigułce

Herezje Antypapieża Jana Pawła II w pigułce


Herezje Antypapieża Jana Pawła II w pigułce• Deklaracja, że religie niekatolickie są środkami do zbawienia, co jest wprost sprzeczne z dogmatem katolickim, który głosi, że poza Kościołem Katolickim nie ma zbawienia.


• Napisanie w oficjalnym dokumencie, że religia katolicka jest tylko „środkiem do zbawienia”, jak inne religie, i że tak powinny być nauczane dzieci.


• Ogłoszenie dokumentu dotyczącego komunii, w którym heretyckie i schizmatyckie sekty są określane jako poszczególne kościoły należące do Kościoła Chrystusa, co jest bezpośrednio sprzeczne z nauczaniem Świętego Kościoła Katolickiego, Credo i nauczaniem Apostołów.


• Ogłoszenie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, który zawiera herezję Vaticanum II dotyczącą Kościoła, zatwierdzającą świętokradztwo udzielania Komunii niekatolikom oraz zezwalającą katolikom na uczestnictwo w kulcie niekatolickim (co jest grzechem śmiertelnym).


• Wielokrotne zatwierdzanie herezji Vaticanum II, szczególnie tych dotyczących Kościoła i wolności religijnej, a tym samym przyczynianie się do systematycznego niszczenia u ludzi katolickiej wiary.


• Promulgacja dyrektorium ekumenicznego, które pozwala na obrzydliwe akty łączności z heretykami i mieszanie rzeczy świętych z ich zgubnymi dla dusz praktykami, np: zezwolenie na korzystanie z posług kaznodziejów luterańskich, czy zezwolenie na łączność z niekatolikami w Komunii.


• Deklarowanie, że religie niekatolickie, które zostały potępione przez samych Apostołów, mają misje apostolskie od Boga.


• Stwierdzanie, że muzułmanie i wyznawcy judaizmu czczą tego samego Boga co chrześcijanie, mimo że ich religie wprost zaprzeczają boskości Jezusa Chrystusa.


• Nazywanie Żydów (wyznawców judaizmu) starszymi braćmi w wierze, oraz zatwierdzenie dokumentu watykańskiego, w którym jest napisane, że oczekiwanie Żydów na Mesjasza nie poszło na marne, i mają oni niby własne przymierze z Bogiem, a bluźnierstwo to prowadzi do uznania Żydów za będących w jedności z Bogiem i do nienawracania ich.


• Publiczne i uroczyste całowanie Koranu, czyli księgi, która zaprzecza podstawowym prawdom katolickiej Wiary, takim, jak np: boskości Jezusa Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu.


• Pochwała podpisanym dokumentem wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu, według wiary heretyckiej sekty zwanej „luteranami”, która rażąco zaprzecza nauczaniu świętego Soboru Trydenckiego o usprawiedliwieniu.


• Pochwała Heretyka Marcina Lutra nazywając go człowiekiem głęboko duchowym.


• Mówienie w kościele luterańskim w Rzymie, że cuda Jezusa Chrystusa nie dowodzą jego godności mesjańskiej, co jest sprzeczne z nauczaniem katolickiego Soboru Watykańskiego z 1870 roku.


• Uznanie mszy (która nie posiada między innymi słów konsekracji) nestoriańskich heretyków w Iraku jako ważnej i zachęcanie ludzi do uczestnictwa w niej.


• Beatyfikacja heretyczki matki Teresy, która publicznie czciła posąg Buddy i nie dążyła do nawrócenia Hindusów, lecz zachęcała ich do pozostania „dobrymi” Hindusami.


• Pozwalanie niezliczoną liczbę razy heretykom i schizmatykom na wykonywanie swoich kultów w budynkach i miejscach należących niegdyś do Kościoła Katolickiego, jak np: udzielanie „błogosławieństw” zebranym w nich ludziom.


• Celowe zezwolenie na najstarszą formę bałwochwalstwa w Asyżu, czyli na czczenie ognia przez zoroastryjskich kapłanów, a właśnie taka praktyka w Starym Testamencie była powodem tego, że Bóg powołał Abrahama, aby odwieść go od tego bałwochwalstwa i ustanowić przez niego prawdziwą Wiarę.


• Usunięcie krucyfiksu z ołtarza w Asyżu w 1986 roku i aprobata na zastąpienie go przez buddyjskich mnichów złotym posągiem Buddy.


• Pochwała religii Voodoo, która jest kultem demonów i węży.


• Pozwolenie na naznaczenie siebie w przebraniu papieskim pogańskim znakiem (symbolem wykonanym krowim gnojem na czole) Shivy (jednego z bogów wchodzących w skład hinduistycznej karykatury Trójcy Świętej) oraz picie rytualnej mikstury podczas pogańskiej ceremonii na wyspach Fiji.


• Zezwolenie na czytanie przez amerykańską studentkę z nagimi piersiami listu podczas mszy w Nowej Gwinei.