Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 124

Psalm 124Psalmus 124

Qui confídunt in Dómino, sicut mons Sion: * non commovébitur in aetérnum, qui hábitat in Jerúsalem.
Montes in circúitu ejus: * et Dóminus in circúitu pópuli sui, ex hoc nunc et usque in sáeculum.
Quia non relínquet Dóminus virgam peccatórum super sortem justórum: * ut non exténdant justi ad iniquitátem manus suas.
Bénefac, Dómine, bonis, * et rectis corde.
Declinántes autem in obligatiónes addúcet Dóminus cum operántibus iniquitátem: * pax super Israël.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 124

Którzy ufają w Panu, jako góra Syon: * nie poruszy się na wieki, który mieszka w Jeruzalem.
Góry około niego: * a Pan około ludu swego, odtąd i aż na wieki.
Bo nie zostawi Pan laski grzeszników nad dziedzictwem sprawiedliwych: * aby sprawiedliwi nie ściągnęli ręki swej ku niesprawiedliwości.
Czyń dobrze, Panie, dobrym, * i tym, którzy są prawego serca.
Ale te, którzy ustępują za obowiązkami, powiedzie Pan z działającymi nieprawość: * pokój nad Izraelem.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 124 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms