Free songs
SanctaMissa.pl

Sancti Thomae Episcopi et Martyris (Świętego Tomasza Apostoła i Męczennika)

Sancti Thomae Episcopi et Martyris
(Świętego Tomasza Apostoła i Męczennika)


Introitus (Gaudeamus omnes)

Sancti Thomae Episcopi et Martyris - Introitus (Gaudeamus omnes)

Graduale (Ecce sacerdos magnus)

Sancti Thomae Episcopi et Martyris - Graduale (Ecce sacerdos magnus)

Alleluia (Ego sum pastor bonus)

Sancti Thomae Episcopi et Martyris - Alleluia (Ego sum pastor bonus)

Offertorium (Posuisti Domine)

Sancti Thomae Episcopi et Martyris (Świętego Tomasza Apostoła i Męczennika) - Offertorium (Posuisti Domine)

Communio (Ego sum pastor bonus)

Sancti Thomae Episcopi et Martyris - Communio (Ego sum pastor bonus)

Sancti Thomae Episcopi et Martyris (Świętego Tomasza Apostoła i Męczennika)
Sancti Thomae Episcopi et Martyris (Świętego Tomasza Apostoła i Męczennika)