Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 87

Psalm 87Psalmus 87

Dómine, Deus salútis meae: * in die clamávi, et nocte coram te.
Intret in conspéctu tuo orátio mea: * inclína aurem tuam ad precem meam:
Quia repléta est malis ánima mea: * et vita mea inférno appropinquávit.
Aestimátus sum cum descendéntibus in lacum: * factus sum sicut homo sine adjutório, inter mórtuos liber.
Sicut vulneráti dormiéntes in sepúlcris, quorum non es memor ámplius: * et ipsi de manu tua repúlsi sunt.
Posuérunt me in lacu inferióri: * in tenebrósis, et in umbra mortis.
Super me confirmátus est furor tuus: * et omnes fluctus tuos induxísti super me.
Longe fecísti notos meos a me: * posuérunt me abominatiónem sibi.
Tráditus sum, et non egrediébar: * óculi mei languérunt prae inópia.
Clamávi ad te, Dómine, tota die: * expándi ad te manus meas.
Numquid mórtuis fácies mirabília: * aut médici suscitábunt, et confitebúntur tibi?
Numquid narrábit áliquis in sepúlcro misericórdiam tuam, * et veritátem tuam in perditióne?
Numquid cognoscéntur in ténebris mirabília tua, * et justítia tua in terra obliviónis?
Et ego ad te, Dómine, clamávi: * et mane orátio mea praevéniet te.
Ut quid, Dómine, repéllis oratiónem meam: * avértis fáciem tuam a me?
Pauper sum ego, et in labóribus a juventúte mea: * exaltátus autem, humiliátus sum et conturbátus.
In me transiérunt irae tuae: * et terróres tui conturbavérunt me.
Circumdedérunt me sicut aqua tota die: * circumdedérunt me simul.
Elongásti a me amícum et próximum: * et notos meos a miséria.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 87

Panie, Boże zbawienia mego: * we dniem wołał i w nocy przed tobą.
Niechaj modlitwa moja przyjdzie przed obliczność twoję: * nakłoń ucha twego ku prośbie mojej:
Albowiem dusza moja napełniona jest złem: * a żywot mój przybliżył się do piekła.
Poczytano mię z stępującymi do dołu: * stałem się jako człowiek bez pomocy, między umarłymi wolny.
Jako zranieni, którzy śpią w grobiech, na które więcej nie pamiętasz: * i oni z ręki twej wyrzuceni są.
Wsadzili mię w dół głębszy: * do ciemności i do cienia śmierci.
Zmocnił się gniew twój nademną: * i przywiodłeś na mię wszystkie nawałności twoje.
Oddaliłeś odemnie znajome moje: * uczynili mię obrzydzeniem sobie.
Jestem podan, i nie wychodziłem: * oczy moje zemdlały dla nędze.
Wołałem ku tobie, Panie, cały dzień: * wyciągałem do ciebie ręce moje.
Izali umarłym cuda czynić będziesz: * albo lekarze wskrzeszą, i wyznawać ci będą?
Izali kto w grobie będzie opowiadał miłosierdzie twoje, * i prawdę twoję w zginieniu?
Izali poznane będą w ciemnościach cuda twoje, * a sprawiedliwość twoja w ziemi zapamiętania?
A jam, Panie, wołał ku tobie: * a modlitwa moja uprzedzi cię rano.
Przeczże, Panie, odrzucasz modlitwę moję: * odwracasz oblicze twe odemnie?
Jamci jest ubogi, i w pracach od młodości mojej: * a będąc wywyższony, jestem poniżony i zatrwożony.
Na mię się przeniosły gniewy twoje: * a strachy twoje zatrwożyły mię.
Ogarnęły mię cały dzień jako woda: * obtoczyły mię społem.
Oddaliłeś odemnie przyjaciela i bliskiego: * i znajome moje dla nędze.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 87 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms