Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 33

Psalm 33Psalmus 33

Benedícam Dóminum in omni témpore: * semper laus ejus in ore meo.
In Dómino laudábitur ánima mea: * áudiant mansuéti, et laeténtur.
Magnificáte Dóminum mecum: * et exaltémus nomen ejus in idípsum.
Exquisívi Dóminum, et exaudívit me: * et ex ómnibus tribulatiónibus meis erípuit me.
Accédite ad eum, et illuminámini: * et fácies vestrae non confundéntur.
Iste pauper clamávit, et Dóminus exaudívit eum: * et de ómnibus tribulatiónibus ejus salvávit eum.
Immíttet Ángelus Dómini in circúitu timéntium eum: * et erípiet eos.
Gustáte, et vidéte quóniam suávis est Dóminus: * beátus vir, qui sperat in eo.
Timéte Dóminum, omnes sancti ejus: * quóniam non est inópia timéntibus eum.
Dívites eguérunt et esuriérunt: * inquiréntes autem Dóminum non minuéntur omni bono.
Veníte, fílii, audíte me: * timórem Dómini docébo vos.
Quis est homo qui vult vitam: * díligit dies vidére bonos?
Próhibe linguam tuam a malo: * et lábia tua ne loquántur dolum.
Divérte a malo, et fac bonum: * inquíre pacem, et perséquere eam.
Óculi Dómini super justos: * et aures ejus in preces eórum.
Vultus autem Dómini super faciéntes mala: * ut perdat de terra memóriam eórum.
Clamavérunt justi, et Dóminus exaudívit eos: * et ex ómnibus tribulatiónibus eórum liberávit eos.
Juxta est Dóminus iis, qui tribuláto sunt corde: * et húmiles spíritu salvábit.
Multae tribulatiónes justórum: * et de ómnibus his liberábit eos Dóminus.
Custódit Dóminus ómnia ossa eórum: * unum ex his non conterétur.
Mors peccatórum péssima: * et qui odérunt justum, delínquent.
Rédimet Dóminus ánimas servórum suórum: * et non delínquent omnes qui sperant in eo.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 33

Będę błogosławił Pana na każdy czas: * zawżdy chwała jego w uściech moich.
W Panu się chlubić będzie dusza moja: * niechaj słyszą ciszy, a niech się weselą.
Wielbcie Pana zemną: * a wywyższajmy imię jego spółecznie.
Szukałem Pana i wysłuchał mię: * i ze wszech utrapień moich wyrwał mię.
Przystąpcie do niego a oświecajcie się: * a oblicza wasze nie będą zawstydzone.
Ten ubogi wołał, a Pan go wysłuchał: * i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.
Wpuści Aniół Pański wokoło bojących się go: * i wyrwie je.
Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan: * błogosławiony mąż, który w nim ma nadzieję.
Bójcie się Pana wszyscy święci jego: * bo niemasz niedostatku bojącym się go.
Bogacze niedostatek cierpieli i łaknęli: * lecz szukającym Pana na żadnem dobrem nie będzie schodziło.
Pójdźcie sam synowie, słuchajcie mię: * bojaźni Pańskiéj nauczę was.
Który jest człowiek, który chce żywota: * pragnie dni dobrych widzieć?
Strzeż języka twego od złego: * a usta twoje niech nie mówią zdrady.
Odwróć się od złego, a czyń dobrze: * szukaj pokoju, a ścigaj go.
Oczy Pańskie nad sprawiedliwymi: * a uszy jego na prośby ich.
A twarz Pańska nad czyniącymi źle: * aby wygładził z ziemie pamiątkę ich.
Wołali sprawiedliwi, a Pan je wysłuchał: * i ze wszech ucisków ich wyswobodził je.
Bliski jest Pan tym, którzy są utrapionego serca: * i zbawi pokorne w duchu.
Mnogie uciski sprawiedliwych: * a z tych wszystkich Pan je wybawi.
Strzeże Pan wszystkich kości ich: * jedna z nich się nie skruszy.
Śmierć grzeszników najgorsza: * a którzy nienawidzą sprawiedliwego, zgrzeszą.
Pan odkupi dusze sług swoich: * a nie zgrzeszą wszyscy, którzy w nim nadzieję mają.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 33 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms