Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 144

Psalm 144Psalmus 144

Exaltábo te, Deus meus, rex: * et benedícam nómini tuo in sáeculum, et in sáeculum sáeculi.
Per síngulos dies benedícam tibi: * et laudábo nomen tuum in sáeculum, et in sáeculum sáeculi.
Magnus Dóminus, et laudábilis nimis: * et magnitúdinis ejus non est finis.
Generátio et generátio laudábit ópera tua: * et poténtiam tuam pronuntiábunt.
Magnificéntiam glóriae sanctitátis tuae loquéntur: * et mirabília tua narrábunt.
Et virtútem terribílium tuórum dicent: * et magnitúdinem tuam narrábunt.
Memóriam abundántiae suavitátis tuae eructábunt: * et justítia tua exsultábunt.
Miserátor, et miséricors Dóminus: * pátiens, et multum miséricors.
Suávis Dóminus univérsis: * et miseratiónes ejus super ómnia ópera ejus.
Confiteántur tibi, Dómine, ómnia ópera tua: * et sancti tui benedícant tibi.
Glóriam regni tui dicent: * et poténtiam tuam loquéntur:
Ut notam fáciant fíliis hóminum poténtiam tuam: * et glóriam magnificéntiae regni tui.
Regnum tuum regnum ómnium saeculórum: * et dominátio tua in omni generatióne et generatiónem.
Fidélis Dóminus ‡ in ómnibus verbis suis: * et sanctus in ómnibus opéribus suis.
Allevat Dóminus omnes qui córruunt: * et érigit omnes elísos.
Óculi ómnium in te sperant, Dómine: * et tu das escam illórum in témpore opportúno.
Aperis tu manum tuam: * et imples omne ánimal benedictióne.
Justus Dóminus in ómnibus viis suis: * et sanctus in ómnibus opéribus suis.
Prope est Dóminus ómnibus invocántibus eum: * ómnibus invocántibus eum in veritáte.
Voluntátem timéntium se fáciet: * et deprecatiónem eórum exáudiet: et salvos fáciet eos.
Custódit Dóminus omnes diligéntes se: * et omnes peccatóres dispérdet.
Laudatiónem Dómini loquétur os meum: * et benedícat omnis caro nómini sancto ejus in sáeculum, et in sáeculum sáeculi.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 144

Wywyższać cię będę, Boże, królu mój: * i będę błogosławił imię twoje na wieki i na wieki wieków.
Na każdy dzień będę cię błogosławił: * i będę chwalił imię twe na wieki i na wieki wieków.
Wielki Pan i bardzo chwalebny: * a wielkości jego niemasz końca.
Naród i naród będzie chwalił uczynki twoje: * i moc twoję będą oznajmować.
Wielmożność świętobliwości twej opowiadać będą: * a dziwne sprawy twe wysławiać będą.
I moc strasznych spraw twoich ogłaszać będą: * a wielkość twoję będą opowiadać.
Pamiątkę obfitej słodkości twojej wydawać będą: * a z sprawiedliwości twojej będą się weselić.
Litościwy i miłościwy Pan: * cierpliwy, a wielce miłosierny.
Słodki Pan wszystkim: * a litości jego nad wszystkie uczynki jego.
Niech ci, Panie, wyznawają wszystkie sprawy twoje: * a święci twoi niech cię błogosławią.
Sławę królestwa twego będą opowiadać: * a o możności twojej mówić będą:
Aby oznajmili synom człowieczym możność twoję: * i chwałę wielmożności królestwa twego.
Królestwo twe królestwo wszystkich wieków: * a panowanie twoje we wszelkim rodzaju i rodzaju.
Wierny Pan ‡ we wszystkich słowiech swoich: * a święty we wszech sprawach swoich.
Podnosi Pan wszystkich, którzy upadają: * a podnosi wszystkie powalone.
Oczy wszystkich nadzieję mają w tobie, Panie: * a ty dajesz pokarm ich czasu słusznego.
Otwierasz ty rękę swoję: * a napełniasz wszelkie zwierzę błogosławieństwem.
Sprawiedliwy Pan we wszystkich drogach swoich: * a święty we wszech sprawach swoich.
Blisko jest Pan wszystkim, którzy go wzywają: * wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie.
Uczyni wolą tych, którzy się go boją: * i prośbę ich wysłucha i zbawi je.
Strzeże Pan wszystkich, którzy go miłują: * a wszystkie grzeszniki wytraci.
Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje: * a wszelkie ciało niechaj błogosławi imię święte jego, na wieki i na wieki wieków.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 144 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms