Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 140

Psalm 140Psalmus 140

Dómine, clamávi ad te, exáudi me: * ‡ inténde voci meae, cum clamávero ad te.
Dirigátur orátio mea sicut incénsum in conspéctu tuo: * elevátio mánuum meárum sacrifícium vespertínum.
Pone, Dómine, custódiam ori meo: * et óstium circumstántiae lábiis meis.
Non declínes cor meum in verba malítiae, * ad excusándas excusatiónes in peccátis.
Cum homínibus operántibus iniquitátem: * et non communicábo cum eléctis eórum.
Corrípiet me justus in misericórdia, et increpábit me: * óleum autem peccatóris non impínguet caput meum.
Quóniam adhuc et orátio mea in beneplácitis eórum: * absórpti sunt juncti petrae júdices eórum.
Audient verba mea quóniam potuérunt: * sicut crassitúdo terrae erúpta est super terram.
Dissipáta sunt ossa nostra secus inférnum: * quia ad te, Dómine, Dómine, óculi mei: in te sperávi, non áuferas ánimam meam.
Custódi me a láqueo, quem statuérunt mihi: * et a scándalis operántium iniquitátem.
Cadent in retiáculo ejus peccatóres: * singuláriter sum ego donec tránseam.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 140

Panie, wołałem do ciebie, wysłuchaj mię: * ‡ posłuchaj głosu mego, gdy wołać będę k tobie.
Niech idzie modlitwa moja, jako kadzenie przed obliczność twoję: * a podnoszenie rąk moich, ofiara wieczorna.
Postaw, Panie, straż ustom moim: * a drzwi osadzone wargom moim.
Nie nachylaj serca mego ku słowom złośliwym, * ku wymawianiu wymówek w grzechach.
Z ludźmi brojącymi nieprawość: * a nie będę spółkował z wybornymi ich.
Będzie mię karał sprawiedliwy miłosiernie, i będzie mię strofował: * lecz olejek złośnika niechaj nie tłuści głowy mojej.
Bo jeszcze i modlitwa moja w (przeciw) Upodobaniu ich. * Zginęli przy kamieniu sędziowie ich.
Usłyszą słowa moje, iż przemogły: * jako skiba roli wyrwana jest na ziemię.
Rozsypane są kości nasze podle piekła. * Bo ku tobie, Panie, Panie! oczy moje: w tobiem nadzieję miał, nie odejmuj duszy mojej!
Strzeż mię od sidła, które na mię zastawili, * i od obrazy tych, którzy broją złości.
Wpadną w siatkę jego złośnicy: * osobnom ja, aż przeminę.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 140 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms