Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 128

Psalm 128Psalmus 128

Saepe expugnavérunt me a juventúte mea, * dicat nunc Israël.
Saepe expugnavérunt me a juventúte mea: * étenim non potuérunt mihi.
Supra dorsum meum fabricavérunt peccatóres: * prolongavérunt iniquitátem suam.
Dóminus justus concídit cervíces peccatórum: * confundántur et convertántur retrórsum omnes, qui odérunt Sion.
Fiant sicut faenum tectórum: * quod priúsquam evellátur, exáruit:
De quo non implévit manum suam qui metit, * et sinum suum qui manípulos cólligit.
Et non dixérunt qui praeteríbant: Benedíctio Dómini super vos: * benedíximus vobis in nómine Dómini.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 128

Często walczyli na mię od młodości mojej, * niech teraz powie Izrael.
Często walczyli na mię od młodości mojej: * wszakże mię nie przemogli.
Na grzbiecie moim kowali grzesznicy: * przedłużali nieprawość swoję.
Pan sprawiedliwy uciął szyję grzeszników: * niech będą zawstydzeni i nazad obróceni wszyscy, którzy Syon mają w nienawiści.
Niech będą jako trawa na dachu: * która pierwej uschła, niżeli ją wyrwą:
Którą nie napełnił ręki swojej, który żnie, * ani łona swego ten, który snopy zbiera.
I nie rzekli, którzy mimo szli: Błogosławieństwo Pańskie nad wami: * błogosławilichmy wam w imię Pańskie.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 128 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms