Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 127

Psalm 127Psalmus 127

Beáti, omnes, qui timent Dóminum, * ‡ qui ámbulant in viis ejus.
Labóres mánuum tuárum quia manducábis: * beátus es, et bene tibi erit.
Uxor tua sicut vitis abúndans, * in latéribus domus tuae.
Fílii tui sicut novéllae olivárum, * in circúitu mensae tuae.
Ecce, sic benedicétur homo, * qui timet Dóminum.
Benedícat tibi Dóminus ex Sion: * et vídeas bona Jerúsalem ómnibus diébus vitae tuae.
Et vídeas fílios filiórum tuórum, * pacem super Israël.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 127

Błogosławieni wszyscy, którzy się boją Pana, * ‡ którzy chodzą drogami jego.
Prace rąk twoich że pożywać będziesz: * szczęśliwyś jest i dobrze się mieć będziesz.
Żona twoja jako winna macica, * płodna w kąciech domu twego.
Synowie twoi jako latorostki oliwne, * około stołu twego.
Oto tak ubłogosławion będzie człowiek, * który się boi Pana.
Niechżeć błogosławi Pan z Syonu: * i oglądaj dobra Jeruzalem po wszystkie dni żywota twego.
I oglądaj syny synów twoich, * pokój nad Izraelem.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 127 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms