Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 121

Psalm 121Psalmus 121

Laetátus sum in his, quae dicta sunt mihi: * ‡ In domum Dómini íbimus.
Stantes erant pedes nostri, * in átriis tuis, Jerúsalem.
Jerúsalem, quae aedificátur ut cívitas: * cujus participátio ejus in idípsum.
Illuc enim ascendérunt tribus, tribus Dómini: * testimónium Israël ad confiténdum nómini Dómini.
Quia illic sedérunt sedes in judício, * sedes super domum David.
Rogáte quae ad pacem sunt Jerúsalem: * et abundántia diligéntibus te:
Fiat pax in virtúte tua: * et abundántia in túrribus tuis.
Propter fratres meos, et próximos meos, * loquébar pacem de te:
Propter domum Dómini, Dei nostri, * quaesívi bona tibi.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 121

Weseliłem się z tego, co mi powiedziano: * ‡ Pójdziemy do domu Pańskiego.
Stawały nogi nasze, * w sieniach twoich, Jeruzalem.
Jeruzalem, które się buduje jako miasto: * którego uczęstnictwo spółeczne!
Bo tam wstępowały pokolenia, pokolenia Pańskie: * świadectwo Izrael, ku wyznawaniu imieniu Pańskiemu.
Bo tam postawione są stolice na sąd, * stolice w domu Dawidowym.
Proście o to, co jest ku pokojowi dla Jeruzalem: * a dostatek niech będzie dla tych, którzy cię miłują:
Niechaj będzie pokój w mocy twojej: * a dostatek w basztach twoich.
Dla braci mojej i bliźnich moich, * mówiłem pokój o tobie:
Dla domu Pana, Boga naszego, * szukałem dobra tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 121 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms