Free songs
SanctaMissa.pl

Psalm 102

Psalm 102Psalmus 102

Bénedic, ánima mea, Dómino: * et ómnia, quae intra me sunt, nómini sancto ejus.
Bénedic, ánima mea, Dómino: * et noli oblivísci omnes retributiónes ejus.
Qui propitiátur ómnibus iniquitátibus tuis: * qui sanat omnes infirmitátes tuas.
Qui rédimit de intéritu vitam tuam: * qui corónat te in misericórdia et miseratiónibus.
Qui replet in bonis desidérium tuum: * renovábitur ut áquilae juvéntus tua:
Fáciens misericórdias Dóminus: * et judícium ómnibus injúriam patiéntibus.
Notas fecit vias suas Móysi, * fíliis Israël voluntátes suas.
Miserátor, et miséricors Dóminus: * longánimis, et multum miséricors.
Non in perpétuum irascétur: * neque in aetérnum comminábitur.
Non secúndum peccáta nostra fecit nobis: * neque secúndum iniquitátes nostras retríbuit nobis.
Quóniam secúndum altitúdinem caeli a terra: * corroborávit misericórdiam suam super timéntes se.
Quantum distat ortus ab occidénte: * longe fecit a nobis iniquitátes nostras.
Quómodo miserétur pater filiórum, misértus est Dóminus timéntibus se: * quóniam ipse cognóvit figméntum nostrum.
Recordátus est quóniam pulvis sumus: * homo, sicut faenum dies ejus, tamquam flos agri sic efflorébit.
Quóniam spíritus pertransíbit in illo, et non subsístet: * et non cognóscet ámplius locum suum.
Misericórdia autem Dómini ab aetérno, * et usque in aetérnum super timéntes eum.
Et justítia illíus in fílios filiórum, * his qui servant testaméntum ejus:
Et mémores sunt mandatórum ipsíus, * ad faciéndum ea.
Dóminus in caelo parávit sedem suam: * et regnum ipsíus ómnibus dominábitur.
Benedícite Dómino, omnes Ángeli ejus: * poténtes virtúte, faciéntes verbum illíus, ad audiéndam vocem sermónum ejus.
Benedícite Dómino, omnes virtútes ejus: * minístri ejus, qui fácitis voluntátem ejus.
Benedícite Dómino, ómnia ópera ejus: * in omni loco dominatiónis ejus, bénedic, ánima mea, Dómino.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sáecula saeculórum. Amen.


Psalm 102

Błogosław, duszo moja, Panu: * i wszystko, co we mnie jest, imieniowi świętemu jego.
Błogosław, duszo moja, Panu: * a nie zapamiętywaj wszystkich dobrodziejstw jego.
Który miłościwie odpuszcza wszystkie nieprawości twoje: * który uzdrawia wszystkie choroby twoje.
Który odkupuje żywot twój od zatracenia: * który cię koronuje miłosierdziem i litościami.
Który napełnia dobrami żądzą twoję: * odnowi się, jako orłowa młodość twoja.
Czyniący miłosierdzie Pan: * i sąd wszystkim krzywdę cierpiącym.
Oznajmił drogi swe Mojżeszowi, * i wolą swoję synom Izraelskim.
Litościwy i miłościwy Pan: * długo czekający, a wielce miłosierny.
Nie na wieki się gniewać będzie: * ani wiecznie grozić będzie.
Nie według grzechów naszych uczynił nam: * ani według nieprawości naszych oddał nam.
Albowiem według wysokości nieba od ziemie: * utwierdził miłosierdzie swoje nad tymi, którzy się go boją.
Jako daleko jest wschód od zachodu: * daleko oddalił od nas nieprawości nasze.
Jako lituje ojciec synów swoich, zlitował się Pan nad tymi, którzy się go boją: * boć on zna utworzenie nasze.
Wspomniał, iżechmy proch: * człowiek, jako trawa dni jego, jako kwiat polny, tak okwitnie.
Albowiem powienie wiatr nań, i nie ostoi się: * i więcej nie pozna miejsca swego.
Ale miłosierdzie Pańskie od wieku, * i aż do wieku nad tymi, którzy się go boją.
I sprawiedliwość jego na syny synów, * tych, którzy chowają Testament jego:
I pamiętają na przykazania jego, * aby je pełnili.
Pan na niebie przygotował stolicę swoję: * a królestwo jego nad wszymi panować będzie.
Błogosławcie Panu, wszyscy Aniołowie jego: * możni w sile, którzy czynicie słowo jego na usłyszenie głosu mów jego.
Błogosławcie Panu wszystkie wojska jego: * słudzy jego, którzy czynicie wolą jego.
Błogosławcie Panu wszystkie uczynki jego: * na wszelkiem miejscu panowania jego, błogosław, duszo moja, Panu.
Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.


Psalm 102 - mp3
Sancta Missa Youtube - Psalms