Free songs
SanctaMissa.pl

Papież Święty Piotr aka Petrus

Papież Święty Piotr aka Petrus

Papież Święty Piotr aka Petrus

(33 – 64)


Święty Piotr Apostoł miał na imię Szymon i był bratem świętego Andrzeja Apostoła.

Pochodził z miejscowości położonej nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim).

Kiedy Chrystus Pan włączył świętego Piotra do grona swoich uczniów, ten nie od razu przystał do Pana Jezusa, ale nadal trudnił się zawodem rybaka. Dopiero po cudownym połowie ryb definitywnie wraz z bratem swoim, Andrzejem, został przy Chrystusie w charakterze Jego ucznia:

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On (Jezus) stał nad jeziorem Genezaret zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. (Łk 5, 1-11)


Pan Jezus nazwał Szymona „Kefas”, co w języku aramejskim znaczy „Skała”.

W tłumaczeniu na język grecki: „petros” – kamień lub „petra” – skała, tak samo po łacinie. Dopiero w języku polskim imię to nabrało brzmienia „Piotr”.

Mianował go pierwszym papieżem Kościoła Katolickiego, w momencie, gdy ten jako pierwszy wyznał wiarę w Niego jako Mesjasza i Syna Bożego:

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?. A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała] i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. (Mt 16, 13-19)

Jezus daje świętemu Piotrowi klucze Kościoła Katolickiego

Święty Piotr zostawił dwa listy, które należą do ksiąg Pisma świętego Nowego Testamentu.

Dyktował je uczniowi swojemu Sylwanowi:

Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, upominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie. (1 P 5, 12)

Święty Piotr naucza z mocą papieską

Nauczał w nich z papieską mocą:

Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. (l P 1, 18-19)

Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem (…) Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. (1 P 5, 1-2.4)

Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. (…) Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. (1 P 5, 5b-6.8-11)


Pierwszy list święty Piotr pisał z Rzymu około 63 roku przed prześladowaniem, wznieconym przez cesarza Nerona.

Drugi list, pisany również z Rzymu, prawdopodobnie został zredagowany w więzieniu, gdyż święty Piotr pisze w nim o swojej rychłej śmierci.

Tak więc list powstał w 64 lub 67 roku:

… bo wiem, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak to nawet Pan nasz Jezus Chrystus dał mi poznać. (2 P 1, 14)

Święty Piotr poniósł śmierć męczeńską.

Według świadectwa Orygenesa został ukrzyżowany głową w dół na własną prośbę, gdyż czuł się niegodnym umierać na krzyżu tak, jak Jezus Chrystus.

Ukrzyżowany święty Piotr ukazał się świętemu Piotrowi Nolasco, żyjącemu na przełomie XII i XIII wieku. Uwiecznił to na obrazie jeden z wybitnych hiszpańskich malarzy Francisco de Zurbarána (1598-1664).

Święty Piotr ukrzyżowany w wizji świętego Piotra NolascoSancta Missa Youtube - Veritas