Free songs
SanctaMissa.pl
Encyklika Mirae Caritatis

Papież Leon XIII – Encyklika “Mirae Caritatis”

Ta najdostojniejsza tajemnica jako ofiara, zawiera w sobie przeobfity zapas zbawienia przygotowany nie tylko dla poszczególnych osób, ale i dla wszystkich ludzi. Dlatego to Kościół zwykł ją gorliwie składać „za zbawienie całego świata”. (…) JEDYNIE bowiem mocą zasług i śmierci Chrystusa, mogą ludzie całkowicie zadośćuczynić wymaganiom Bożej sprawiedliwości oraz wyprosić pełnię przebaczenia Pańskiego.


Papież Pius XII – Encyklika “Mediator Dei”

błądzą ci, którzy chcą ołtarzom przywrócić pierwotny kształt stołu; którzy chcą wykluczyć czarny kolor z szat kościelnych; którzy nie dopuszczają w kościele posągów i świętych obrazów; którzy wymagają, aby wizerunek Zbawiciela przybitego na krzyżu był tak wyrzeźbiony, iżby na Jego ciele nie było znać okrutnych mąk, które poniósł; którzy wreszcie ganią i odrzucają wszelką muzykę polifoniczną, choćby nawet przystosowaną do przepisów wydanych przez Stolicę Apostolską.

Pius XII - Encyklika Mediator Dei

Powody, dla których katolik nie powinien uczęszczać na Nowotwór mszy

Nowotwór mszy został sfabrykowany w 1969 roku.

W oczywisty sposób jest posiłkiem (stół).
Skoncentrowany na człowieku (nieokreślona struktura zachęcająca do nadużyć). Na poły protestancki (brak czterech głównych przymiotów). Sklecony dla uzyskania aprobaty sześciu protestantów. Jałowy (puste seminaria i kościoły, olbrzymie błędy).

Liturgia musi pozostawać w zgodzie z wiarą katolicką i musi ją wyrażać.

Nie jest tak, że wiara katolicka, którą posiadam, to jedna sprawa, a obrzęd mszy to druga sprawa. Katolikowi nie wolno więc uczestniczyć w Nowotworze mszy, ani nawet we Mszy w rycie katolickim “una cum Bergoglio”.

Lepiej umrzeć niż modlić się z heretykami i dorzucać szczypty kadzidła do religii antychrysta!

Msza Święta a Katolicka Wiara

Motu Proprio Tra le sollecitudini - Pius X

Muzyka kościelna winna być świętą, tj. wykluczać wszystko, co jest światowe, i to nie tylko z istoty swojej, ale i ze sposobu wykonywania. (…) Właściwym językiem kościoła rzymskiego jest język łaciński. Nie wolno przeto, nigdy w czasie uroczystych obrzędów liturgicznych, śpiewać w języku ludowym, (…) chór kościelny sprawuje prawdziwy urząd liturgiczny, że przeto niewiasty w skład tego chóru wchodzić nie mogą.

Papież Pius X – Motu Proprio “Tra le sollecitudini”


Papież Pius X – Encyklika “Humani generis”

Nie dziw potem, iż podobne nowości wydały już zatrute owoce we wszystkich prawie gałęziach teologii. Podaje się w wątpliwość możliwość udowodnienia istnienia Boga osobowo argumentami zaczerpniętymi z rzeczy stworzonych bez pomocy Boskiego Objawienia i łaski Bożej. Przeczy się prawdzie o początku świata. Twierdzi się, że stworzenie świata było konieczne, bo pochodzi z koniecznej szczodrobliwości Boskiej miłości. Odrzuca się też wiedzę uprzednią o Bogu, odwieczną i nieomylną, o wolnych uczynkach ludzkich.

Humani generis

Przysięga antymodernistyczna - Pius X

Przysięga antymodernistyczna

Przyjmuję niezachwianie, tak w ogólności, jak w każdym szczególe, to wszystko, co określił, orzekł i oświadczył nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła. (…) Szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam od Apostołów przez prawowiernych Ojców, w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów …